Paper

A2-Net: Molecular Structure Estimation from Cryo-EM Density Volumes
Kui Xu, Zhe Wang, Jianping Shi, Hongsheng Li, Qiangfeng Cliff Zhang
33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI ), 2019
Paper / arXiv / Poster / Bibtex

Team
Kui Xu

Kui Xu1

Zhe Wang2

Jianping Shi2

Hongsheng Li3

Qiangfeng Cliff Zhang1

1 School of Life Sciences,
Tsinghua University

2 SenseTime Research,
SenseTime Group Limited

3 Department of Electronic Eningeering,
The Chinese University of Hong Kong

Bibtex

@inProceedings{aaai2019_xukui,
title={A^2-Net: Molecular Structure Estimation from Cryo-EM Density Volumes},
author = {Kui Xu, Zhe Wang, Jiangping Shi, Hongsheng Li, Qiangfeng Cliff Zhang},
booktitle={AAAI},
year={2019}
}